Báo sự cố cho Trung tâm VNCERT - VNCERT
Báo sự cố mất An toàn thông tin

MẪU KHAI BÁO SỰ CỐ

(Dùng cho tất cả các tổ chức, công ty, cá nhân gửi sự cố gặp phải về Trung tâm VNCERT)
Họ và Tên: (*)
Địa chỉ E-mail: (*)
Điện thoại: (*)
Tên đơn vị (nếu có):
Liên kết tham chiếu (nếu có):
Mô tả sự cố: (*)