Cảnh báo tăng cường kiểm tra và rà soát hệ thống đảm bảo an toàn thông tin - VNCERT
CảNH BáO TăNG CườNG KIểM TRA Và Rà SOáT Hệ THốNG đảM BảO AN TOàN THôNG TIN
30/07/2016 15:46:08

(WWW.VNCERT.GOV.VN) Tiếp theo cảnh báo số 1 lúc 14h50 ngày 29/7/2016 về "yêu cầu kiểm tra và xử lý sự cố mã độc khẩn cấp", nhằm phòng tránh các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các hệ thống thông tin, Trung tâm VNCERT yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin do mình quản lý, đồng thời chỉ đạo quyết liệt cho các phòng, ban có chức năng quản trị hệ thống cần thực hiện khẩn cấp các biện pháp như trong công văn.

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- Công văn theo dõi ngăn chặn xử lý khẩn cấp mã độc trong hệ thống mạng (03/08/2016)
- Hoạt động Điều phối của Trung tâm VNCERT năm 2015 (15/01/2016)
- Những kỹ thuật tấn công mạng phổ biến năm 2015 (14/01/2016)
- Xử lý Phishing trong tuần từ ngày 20/06-26/06 (28/06/2015)
- Điều phối xử lý các website bị tin tặc Trung Quốc tấn công (25/06/2015)